TTO - 1513 TUBİTAK

TÜBİTAK 2012 yılındaÜniversite - Sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitelerde üretilen yeni teknolojilerin sanayinin kullanımına sunulması, üniversitelerin ulusal ve uluslararası destek mekanizmalarından yararlanması ve akademik girişimciliğin teşvik edilmesi amaçlarına yönelik olarak TÜBİTAK 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programını başlatmıştır.

Program kapsamında, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve destekleme faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlamak ve bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikleri düzenlemek ve yayınları yapmak konularında, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak teknoloji transfer ofislerinin geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesi hedeflenmektedir.

Steinbeis, dünya üzerindeki teknoloji transfer ofisleri ağını kullanarak üniversitelerimize bu destekten yararlanma sürecinde hizmet vermektedir. Verilen hizmetler, başvuru sürecinden başlayarak, teknoloji transferi konusunda yabancı ve yerli uzmanların sağlanması, bilgilendirme organizasyonlarının yapılması, yurtdışındaki önemli merkezlere inceleme gezilerinin düzenlenmesine kadar bir çok faaliyeti kapsamaktadır. Bu konuda Steinbeis’ın verdiği başlıca hizmetler;

Farkındalık, Tanıtım ve Bilgilendirme Hizmetleri

1-İhtiyaç analizi: Üniversitenin güçlü olduğu ve odaklanması gereken sektörlerin, bu konularda çalışan akademisyenlerin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi. Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin tasarlanması. Seçilen sektör ya da konularda sanayici profilinin çıkartılması, profile uygun sanayiciler iler ilgili akademisyenlerin bir araya getirilmesi

2-Ticarileşmeye yönelik inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin ülke ekonomisine katkısı ile araştırmacılara sağlayacağı maddi, mesleki ve akademik katkılar hakkında farkındalık oluşturma

3-Gerek akademik personel gerekse de yeni mezunları girişimciliğe özendirme ve yönlendirme

4-Üniversitenin araştırma gücünü işbirliği yapma potansiyeli olan seçilmiş sanayi gruplarına tanıtma ve işbirliği için altyapı oluşturma

Destek Programlarından Yararlanma

1-Kurumsal Kapasite Arttırma Hizmetleri: Daimi bir proje destek biriminin kurularak ya da var olan güçlendirilerek öğretim üyelerinin proje desteklerinden yararlanmasının kolaylaştırılması. Proje çağrılarının duyurulmasından, başvuru yapmak isteyenlere ayrıntılı bilgi verilmesi ve proje başvuru ve yürütme sürecinde araştırmacılara her türlü idari desteğin verilerek öğretim üyelerinin sadece teknik ve bilimsel konulara odaklaşmalarının sağlanması

2-İlişki Geliştirme Ziyaretleri (Networking): Öğretim üyelerinin Avrupa Birliği Ar-Ge destek programları kapsamındaki projelerde daha çok yer alabilmeleri için Avrupa’daki meslektaşları ile kişisel tanışıklıklarının arttırılması, mesleki ve bilimsel diyaloga girmelerinin sağlanması.

Üniversite Sanayi İşbirliği

Üniversitelerin rekabet avantajına sahip olduğu alanlarda Türkiye’de önde gelen sanayi kuruluşları ile üniversitelerin öğretim üyelerinin kalıcı işbirliği ortamını sağlamayacak faaliyetlerin düzenlenmesi.

Fikri ve Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama

Konuyla ilgili uluslararası uzmanların desteği ile bilgilendirme çalışmaları, patentlerin sınai ürüne dönüşme potansiyelinin araştırılmasına yönelik danışmanlık çalışmaları.

Girişimcilik ve Şirketleşme

Öğretim üyeleri ve yeni mezunların Teknopark bünyesinde kuracakları şirketlerin kuruluşunu kolaylaştırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla girişimcilik, iş geliştirme ve uluslararasılaştırma eğitimleri